注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

柳小三3的学习园地

蜂采百花酿甜蜜,人读群书明真理。

 
 
 

日志

 
 

三字经拼音版  

2010-09-07 17:02:00|  分类: 读读背背 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

三字经拼音版

rén zhī chū    xìng běn shàn

人   之  初 ,  性   本   善。

xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn

 性   相   近, 习   相   远。

gǒu bú jiào   xìng nǎi qiān

苟 不 教 , 性  乃 迁。

jiào zhī dào   guì yǐ zhuān

教 之 道 ,  贵 以 专。

xī mèng mǔ    zé lín chǔ

昔 孟 母 , 择 邻 处。

zǐ bù xué      duàn jī  zhù

子 不 学 , 断 机 杼。

dòu yān shān   yǒu yì fāng

窦 燕 山 , 有 义 方。

jiào wǔ zǐ     míng jù yáng

教 五 子 , 名 俱 扬。

yǎng bú jiào   fù zhī guò

养 不 教 , 父 之 过。

jiào bù yán    shī zhī duò

教 不 严 , 师 之 惰。

zǐ bù xué        fēi suǒ yí

子 不 学 , 非 所 宜。

yòu bù xué      lǎo hé wéi

幼 不 学 , 老 何 为。

yù bù zhuó      bù chéng qì

玉 不 琢 , 不 成 器。

rén bù xué       bù  zhī yì

人 不 学 , 不 知 义。

wèi rén zǐ      fāng shào shí

为 人 子 , 方 少 时。

qīn shī yǒu        xí   lǐ   yí

亲 师 友 , 习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng   néng wēn xí

香 九 龄 , 能 温 席。

xiào yú qīn     suǒ dāng zhí

孝 于 亲 , 所 当 执。

róng sì suì     néng ràng lí

融 四 岁 , 能 让 梨。

tì yú zhǎng      yí xiān zhī

弟 于 长 , 宜 先 知。

shǒu xiào tì     cì jiàn wén

首 孝 弟 , 次 见 闻。

zhī mǒu shù   shí mǒu wén

知 某 数 , 识 某 文。

yī ér shí            shí ér bǎi

一 而 十 , 十 而 百。

bǎi ér qiān    qiān ér wàn

百 而 千 , 千 而 万。

sān cái zhě      tiān dì rén

三 才 者 , 天 地 人。

sān guāng zhě  rì yuè xīng

三 光 者 ,    日 月 星。

sān gāng zhě   jūn chén yì

三 纲 者 ,    君 臣 义。

fù  zǐ  qīn          fū  fù shùn

父 子 亲 , 夫 妇 顺。

yuē chūn xià    yuē qiū dōng

曰 春 夏 , 曰  秋 冬。

cǐ  sì  shí         yùn bù qióng

此 四 时 , 运 不 穷。

yuē nán běi     yuē xī dōng

曰 南 北 , 曰 西 东。

cǐ sì fāng        yìng hū zhōng

此 四 方 , 应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ    mù jīn tǔ

曰 水 火 , 木 金 土。

cǐ wǔ xíng       běn hū shù

此 五 行 , 本 乎 数。

yuē rén yì         lǐ zhì xìn

曰 仁 义 , 礼 智 信。

cǐ wǔ cháng    bù róng wěn

此 五 常 , 不 容 紊。

dào liáng shū  mài shǔ jì

稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

cǐ liù gǔ           rén suǒ shí

此 六 谷 , 人 所 食。

mǎ niú yáng    jī quǎn shǐ

马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

cǐ liù chù          rén suǒ sì

此 六 畜 , 人 所 饲。

yuē xǐ nù          yuē āi jù

曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

ài wù yù           qī qíng jù

爱 恶 欲 , 七 情 具。

páo tǔ gé        mù shí jīn

匏 土 革 , 木 石 金。

sī yǔ zhú        nǎi bā yīn

丝 与 竹, 乃 八 音。

gāo zēng zǔ    fù ér shēn

高 曾 祖 , 父 而 身。

shēn ér zǐ        zǐ ér sūn

身 而 子 , 子 而 孙。

zì   zǐ  sūn      zhì xuán zēng

自 子 孙 , 至 玄 曾

nǎi jiǔ zú          rén zhī lún

乃 九 族 , 人 之 伦。

fù   zǐ   ēn        fū  fù cóng

父 子 恩 , 夫 妇 从。

xiōng zé yǒu    dì zé gōng

兄 则 友 , 弟 则 恭。

zhǎng yòu xù  yǒu yǔ péng

长 幼 序 , 友 与 朋。

jūn zé jìng    chén zé zhōng

君 则 敬 , 臣 则 忠。

cǐ shí yì         rén suǒ tóng

此 十 义 , 人 所 同。

fán xùn méng xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 , 须 讲 究。

xiáng xùn gǔ  míng jù dòu

详 训 诂 , 明 句 读。

wéi xué zhě    bì yǒu chū

为 学 者 , 必 有 初。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 , 至 四 书。

lún yǔ zhě èr shí piān

论 语 者 , 二 十 篇。

qún dì zǐ jì shàn yán

群 弟 子 , 记 善 言。

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

孟 子 者 , 七 篇 止。

jiǎng dào dé shuō rén yì

讲 道 德 , 说 仁 义。

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

作 中 庸 , 子 思 笔。

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 , 庸 不 易。

zuò dà xué    nǎi zēng zǐ

作 大 学 ,    乃 曾 子。

zì xiū qí          zhì píng zhì

自 修 齐 ,    至 平 治。

xiào jīng tōng   sì shū shú

孝 经 通 , 四 书 熟。

rú liù jīng         shǐ kě dú

如 六 经 , 始 可 读。

shī shū yì         lǐ chūn qiū

诗 书 易 , 礼 春 秋。

hào liù jīng    dāng jiǎng qiú

号 六 经 , 当 讲 求。

yǒu làn shān   yǒu guī cáng

有 连 山 , 有 归 藏。

yǒu zhōu yì    sān yì xiáng

有 周 易 , 三 易 详。

yǒu diǎn mó  yǒu xùn gào

有 典 谟,    有 训 诰。

yǒu shì mìng   shū zhī ào

有 誓 命 , 书 之 奥。

wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ

我 周 公 , 作 周 礼。

zhù liù guān    cún zhì tǐ

著 六 官 , 存 治 体。

dà xiǎo dài    zhù  lǐ   jì

大 小 戴 , 注 礼 记。

shù shèng yán lǐ yuè bèi

述 圣 言 , 礼 乐 备。

yuē guó fēng  yuē yǎ sòng

曰 国 风 , 曰 雅 颂。

hào sì shī     dāng fěng yǒng

号 四 诗 , 当 讽 咏。

shī jì wáng     chūn qiū zuò

诗 既 亡 , 春 秋 作。

yù bāo biǎn    bié shàn è

寓 褒 贬 , 别 善 恶。

sān zhuàn zhě  yǒu gōng yáng

三 传 者 , 有 公 羊。

yǒu zuǒ shì    yǒu gǔ liáng

有 左 氏 , 有 谷 梁。

jīng jì míng      fāng dú zǐ

经 既 明 , 方 读 子。

cuō qí yào       jì  qí  shì

撮 其 要 , 记 其 事。

wǔ zǐ zhě      yǒu xún yáng

五 子 者 ,  有 荀 扬。

wén zhōng zǐ   jí lǎo zhuāng

文 中 子 , 及 老 庄。

jīng zǐ tōng     dú zhū shǐ

经 子 通 , 读 诸 史。

kǎo shì xì       zhī zhōng shǐ

考 世 系 , 知 终 始。

zì xī nóng       zhì huáng dì

自 羲 农 , 至 黄 帝。

hào sān huáng  jū shàng shì

号 三 皇 ,  居 上 世。

táng yǒu yú     hào èr dì

唐 有 虞 , 号 二 帝。

xiāng yī xùn   chēng shèng shì

相 揖 逊 , 称 盛 世。

xià yǒu yǔ    shāng yǒu tāng

夏 有 禹 , 商 有 汤。

zhōu wén wǔ chēng sān wáng

周 文 武 , 称 三 王。

xià chuán zǐ    jiā tiān xià

夏 传 子 , 家 天 下。

sì bǎi zǎi      qiān xià shè

四 百 载 , 迁 夏 社。

tāng fá xià     guó hào shāng

汤 伐 夏 , 国 号 商。

liù bǎi zǎi      zhì zhòu wáng

六 百 载 , 至 纣 亡。

zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu

周 武 王 , 始 诛 纣。

bā bǎi zǎi       zuì cháng jiǔ

八 百 载 , 最 长 久。

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 , 王 纲 坠。

Chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 , 尚 游 说。

shǐ chūn qiū    zhōng zhàn guó

始 春 秋 , 终 战 国。

wǔ bà qiáng    qī xióng chū

五 霸 强 , 七 雄 出。

yíng qín shì      shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

chuán èr shì   chǔ hàn zhēng

传 二 世 , 楚 汉 争。

gāo zǔ xīng     hàn yè jiàn

高 祖 兴 , 汉 业 建。

zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn

至 孝 平 , 王 莽 篡。

guāng wǔ xīng  wéi dōng hàn

光 武 兴 ,  为 东 汉。

sì bǎi nián    zhōng yú xiàn

四 百 年 , 终 于 献。

wèi shǔ wú     zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

hào sān guó   qì liǎng jìn

号 三 国 , 迄 两 晋。

song qí jì     liáng chén chéng

宋 齐 继 , 梁 陈 承。

wéi nán cháo dū jīn líng

为 南 朝 , 都 金 陵。

běi yuán wèi   fēn dōng xi

北 元 魏 , 分 东 西。

yǔ wén zhōu    yǔ gāo qí

宇 文 周 , 与 高 齐。

dài zhì suí        yì   tǔ  yǔ

迨 至 隋 , 一 土 宇。

bú zài chuan    shī tǒng xù

不 再 传 , 失 统 绪。

táng gāo zǔ     qǐ yì shī

唐 高 祖 , 起 义 师。

chú suí luàn    chuàng guó jī

除 隋 乱 , 创 国 基。

èr shí chuán    sān bǎi zǎi

二 十 传 , 三 百 载。

liáng miè zhī   guó nǎi gǎi

梁 灭 之 , 国 乃 改。

liáng táng jìn   jí hàn zhōu

梁 唐 晋 , 及 汉 周。

chēng wǔ dài   jiē yǒu yóu

称 五 代 , 皆 有 由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 , 受 周 禅。

shí bā chuán   nán běi hùn

十 八 传 , 南 北 混。

liáo yǔ jīn       dì hào fēn

辽 与 金 , 帝 号 纷。

dài miè liáo sòng yóu cún

迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

zhì yuán xīng    jīn xù xiē

至 元 兴 , 金 绪 歇。

yǒu sòng shì   yì tong miè

有 宋 世 , 一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 , 兼 戎 狄。

míng tài zǔ      jiǔ qīn shī

明 太 祖 , 久 亲 师。

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 ,   方 四 祀。

qiān běi jīng    yǒng lè sì

迁 北 京 , 永 乐 嗣。

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

qīng tài zǔ     yīng jǐng mìng

清 太 祖 , 膺 景 命。

jìng sì fāng     kè dà dìng

靖 四 方 , 克 大 定。

zhì xuān tǒng  nǎi dà tóng

至 宣 统 , 乃 大 同。

shí èr shì qīng  zuò zhōng

十 二 世 , 清 祚 终。

dú shǐ zhě      kǎo shí lù

读 史 者 , 考 实 录。

tōng gǔ jīn       ruò qīn mù

通 古 今 , 若 亲 目。

kǒu ér song     xīn ér wéi

口 而 诵 , 心 而 维。

cháo yú sī        xī yú sī

朝 于 斯 , 夕 于 斯。

xī zhòng ní      shī xiàng tuó

昔 仲 尼 , 师 项 橐。

gǔ shèng xián shàng qín xué

古 圣 贤 , 尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún

赵 中 令 , 读 鲁 论。

bǐ   jì    shì       xué qiě qín

彼 既 仕 , 学 且 勤。

pī pú biān      xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 , 削 竹 简。

bǐ wú shū        qiě zhī miǎn

彼 无 书 , 且 知 勉。

tóu xuán liáng  zhuī cì gǔ

头 悬 梁 ,   锥 刺 股。

bǐ bú jiào         zì qín kǔ

彼 不 教 , 自 勤 苦。

rú náng yíng    rú yìng xuě

如 囊 萤 , 如 映 雪。

jiā suī pín       xué bú chuò

家 虽 贫 , 学 不 辍。

rú   fù  xīn         rú guà jiǎo

如 负 薪 , 如 挂 角。

shēn suī láo   yóu kǔ zhuó

身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

sū lǎo quán     èr  shí qī

苏 老 泉 , 二 十 七。

shǐ fā fèn         dú shū jí

始 发 奋 , 读 书 籍。

bǐ   jì     lǎo      yóu huǐ chí

彼 既 老 , 犹 悔 迟。

ěr xiǎo shēng  yí zǎo sī

尔 小 生 , 宜 早 思。

ruò liáng hào   bā shí èr

若 梁 灏 ,  八 十 二。

duì dà tíng     kuí duō shì

对 大 廷 , 魁 多 士。

bǐ jì chéng     zhòng chēng yì

彼 既 成 , 众 称 异。

ěr xiǎo shēng   yí  lì  zhì

尔 小 生 , 宜 立 志。

yíng bā suì néng yǒng shī

莹 八 岁 , 能 咏 诗。

mì qī suì          néng fù qí

泌 七 岁 , 能 赋 棋。

bǐ yǐng wù     rén chēng qí

彼 颖 悟 , 人 称 奇。

ěr yòu xué    dāng xiào zhī

尔 幼 学 , 当 效 之。

cài wén jī      néng biàn qín

蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

xiè dào yùn   néng yǒng yín

谢 道 韫 , 能   咏 吟。

bǐ nǚ zǐ           qiě cōng mǐn

彼 女 子 , 且 聪 敏。

ěr nán zǐ        dāng zì jǐng

尔 男 子 , 当 自 警。

táng liú yàn     fāng qī suì

唐 刘 晏 , 方 七 岁。

jǔ shén tóng    zuò zhèng zì

举 神 童 , 作 正 字。

bǐ suī yòu      shēn yǐ shì

彼 虽 幼 , 身 已 仕。

ěr yòu xué     miǎn ér zhì 
        尔 幼 学 , 勉 而 致。
       yǒu wéi zhě     yì ruò shì
         有 为 者 ,  亦 若 是。
        quǎn shǒu yè  jī sī chén
        犬 守 夜 ,   鸡 司 晨。
        gǒu bù xué     hé wéi rén
         苟 不 学 ,   曷 为 人。
         cán tǔ sī         fēng niàng mì
         蚕 吐 丝 ,  蜂 酿 蜜 。
         rén bù xué      bù rú wù
         人 不 学 ,  不 如 物 。
         yòu ér xué      zhuàng ér xíng 
          幼 而 学 , 壮 而 行。
         shàng zhì jūn    xià zé mín
          上 致 君 , 下 泽 民。
         yáng míng shēng  xiǎn fù mǔ 
          扬 名 声 ,     显 父 母。
        guāng yú qián    yù yú hòu
          光 于 前  ,    裕 于 后 。
          rén  yí  zǐ      jīn mǎn yíng
         人 遗 子   ,    金 满 赢
         wǒ jiào zǐ           wéi yì jīng
         我 教 子   ,    惟 一 经。
         qín yǒu gōng       xì wú yì
         勤 有 功   ,   戏 无 益。
         jiè zhī zāi            yí miǎn lì
         戒 之 哉 ,     宜 勉 力。

  评论这张
 
阅读(269)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018